ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา (SMA)
โดยการสนับสนุนของอบจ.สงขลา >> อ่านรายละเอียดกดที่นี่

 
ตรวจสอบผลการสอบที่นี่ >>

ประกาศ
รายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา ม.1 กดที่นี่   ม.4 กดที่นี่
หมายเหตุ ในการชำระเงินบำรุงการศึกษาของผู้ที่สอบคัดเลือกได้ระดับชั้น ม.1
ช่องเลขประจำตัวนักเรียน(Ref.1) ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน
13 หลัก แทน

   
 

 
     
     
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านภาษาอังกฤษ (EGL) >> อ่านรายละเอียดกดที่นี่
 
ตรวจสอบผลการสอบที่นี่ >>
   
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการ
ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ
ม.1 กดที่นี่   ม.4 กดที่นี่
หมายเหตุ ในการชำระเงินบำรุงการศึกษาของผู้ที่สอบคัดเลือกได้ระดับชั้น ม.1
ช่องเลขประจำตัวนักเรียน(Ref.1) ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน
13 หลัก แทน
   
   

 
อ่านรายละเอียดการสอบ ม.ว.Pretest 2561 >> กดที่นี่
สอบข้อเขียน Pretest วันอาทิตย์ที่ 6 ม.ค. 62
ประกาศ รายชื่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนรางวัล
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในเขตพื้นที่ มว.Pretest ป.4-ป.6
ปีการศึกษา 2561 มารับเกียรติบัตรและทุนรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่
7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องร่มเมา อาคารเรียน 1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา >> อ่านประกาศ
ประกาศ เรื่อง ผลการทดสอบ ม.ว. Pre-test >> อ่านประกาศ
ตรวจสอบผลการทดสอบเข้าสู่ระบบที่นี่ >>
 
 
ที่อยู่
เลขที่ 19 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
แผนที่โรงเรียน > click
Website โรงเรียนมหาวชิราวุธ
Facebook โรงเรียนมหาวชิราวุธ
ช่อง Youtube MVSK TV
ติดต่อ
Tel : 074-311006 
Fax : 074-326107
     
Copyright (C) 2015 MAHAVAJIRAVUDH CHANGWATSONGKHLA SCHOOL All rights reserved.